archiv
Naposledy aktualizováno: 17.6.2014

PO??TEK KNIHOVNICTV? V HORN?CH ?EDIC?CH

Konec 19. století a po?átek 20. století se v ?echách vyzna?uje mohutným vznikem ve?ejných ?ítáren a knihoven.V této atmosfé?e vznikla i knihovna v Horních ?edicích.V místní kronice se do?teme,že roku 1884 byla založena Hospodá?sko-?tená?ská beseda ,která po?ádala různé p?ednášky a z?ídila též knihovnu.

Knihovna byla umíst?na v místní základní škole v jedné sk?íni.Po?áte?ních 30 knih bylo získáno z různých darů od místních ob?anů.Po?átkem prosince 1923 po rozhodnutí tehdejší knihovní rady bylo objednáno od Osv?tového svazu v Praze 48 nových knih zapsaných v p?íriůstkovém seznamu pod ?ísly 1-48 za 1220 K?.

Prvním knihovníkem o kterém byl dochován písemný záznam,byl Vincenc Malý z Horních ?edic ?p.45.Po jeho odchodu p?evzal knihovnu ?ídící místní základní školy  František Pinkas.Dalším knihovníkem,který vedl knihovnu až do roku 31.12.1965 ,byl op?t ?ídící místní základní školy Jaroslav Deršák.Po n?m se ujal knihovny pan Zden?k  Prouza z Horních ?edic ?p.63.Vedl knihovnu až do roku 1974 a zasloužil se o to,že knihovna získala nové prostory na obecním ú?ad?.Knihovna byla zmodernizována i po stránce knihovnické techniky.Rovn?ž získal pro knihovnu mnohá uznání. Nejvýznamn?jší 9.kv?tna 1973 ,kdy byl knihovn? propůj?en titul VZORN? M?STN? LIDOV? KNIHOVNA. V tehdejší dob? nejvyšší možné uznání pro místní lidové knihovny.

Od 1.7.1974 je knihovnicí paní Miloslava Polednová z Horních ?edic ?p.135.

SOU?ASNOST

Dne 21.srpna 2008 získala knihovna v Horních ?edicích  za vzorné vedení obecní knihovny v krajském kole sout?že Vesnice roku 2008 v Pardubickém kraji ?ESTN? DIPLOM a poukázku na 25 000,-K?

Tím byla nominována na ud?lení ceny KNIHOVNA ROKU 2008 v kategorii  základní knihovna.

T?ináct nominovaných knihoven se sešlo ve ?tvrtek 9 .?ijna 2008 v Zrcadlové kapli Klementina ,kde bylo slavnostní vyhlášení státní ceny Knihovna roku .

Hlavní cenu jsme sice nezískali,ale nejsme smutní.Naše knihovna je mezi

t?inácti nejlepšími ,a to je veliký úsp?ch.

P?edání ceny v Zrcadlové kapli Klementina se ú?astnila knihovnice

paní Míla Polednová,paní Marta Horáková a starosta pan Ji?í Kosel

 V Zrcadlové kapli Klementina