archiv
Naposledy aktualizováno: 17.6.2014

ARCHIV do 3/2010
BABINEC IV

aneb:V?T?N? JARA

V pond?lí 15.3 v 18,30 se sejdeme již po?tvrté v klubovn?.

D?lejte si chut?  na dobré ovocné saláty, plné vitamínů, od Evy.

Marta má p?ipravené p?ekvapení?

T?šíme se na Vás
B?EZEN

M?síc ?tená?ů

Pokud jste se narodili v m?síci B?EZNU,máte možnost

se do knihovny zaregistrovat zdarma do konce roku. 


 

 BABINEC III

aneb VALENT?NSK? POSEZEN?

Objevujte s námi sv?t lahodných ?ajů

?eká na Vás jedine?ný požitek s šálkem kvetoucího ?aje

?ajoví ?emeslníci se v?nují práci s ?ajem na skute?n? um?lecké úrovni.

Vytvá?í ru?n? vázaná poupata ,která p?ed Vámi rozkvetou v nádherný kv?t.

Budete moci ochutnat:

?erný kvetoucí ?aj-Ve?ernice

?aj zelený-s jasmínem,držící nevadnoucí kv?tiny v??né lásky-s karafiátem zamilovaných

bílé ?aje-Amorův šíp

                Srdce k srdci

                Kráska v růžovém

 A co více? Můžete se t?šit na domácí Valentýnské trubi?ky od Ivy Slabé.

Musíme také pod?kovat Bohušce za bohatý nápojový lístek na Babinci II.

V mrazivé zim? nás p?kn? rozeh?ál a vynikající ostružinový dezer byl p?íjemnou sladkou te?kou setkání.

Hrnky jsou stále aktuální,vezm?te je op?t s sebou,snad na n? již dojde!

Mimo to op?t p?ezůvky,dobrá nálada...

 T?šíme se 15.února v 18.30 hod

.
 ORIENT?LN?  TANCE

Zveme Vás op?t na Kurz Orientálních tanců

konaný v období

?NOR-DUBEN

Zahájen dne 18.února 2010 od 19:00

v sále Obecního domu Horní ?edice

KURZOVN?: 300,-K?/10 lekcí

 40,-K?/1 lekce

 Vezm?te si sebou:-dobrou náladu,pohodlné oble?ení a obuv

                                 vhodnou podložku na cvi?ení  

 Orientální tanec je ur?en pro všechny v?kové i váhové kategorie,všechny

stupn? kondicei t?hotné ženy.

Orientální tanec je jedine?ným nástrojem pro formování ženského t?la s důrazem na b?išní svalstvo,ky?le a hrudník.
?TEN? NEBYLO NIKDY JEDNODUŠŠ?

www.digiknihy.cz/index.aspx

Ale není nad to,zalistovat v nové knížce

každý ?tvrtek v knihovn? v Horních ?edicích 17-20 hod.
B A B I N E C II

Milé dámy,

Poprvé se sejdeme v tomto roce v klubovn? Obecního ú?adu

op?t v pond?lí 18.01. v 18.30 hod.

Můžete se t?šit na zajímavý  program, tentokrát pod taktovkou Bohušky

Dozvíme se n?co o pitném režimu a ochutnáme různé druhy zdraví prosp?šných ?ajů

Tyto ?aje se budou servírovat do vámi vlastnoru?n? malovaných hrne?ků.

Proto si každá p?ineste J E D N O B A R E V N  ? hrne?ek na ?aj,který si zde  pod vedením Marty namalujete.

Dále vezm?te s sebou boty na p?ezutí,dobrou mysl a úsm?v na rtech

T?šíme se na Vás

.
B A B I N E C

Milé dámy,
rok se chýlí ke konci a tak Vás zveme na posezení p?i pun?i ?i káv? ,abychom ukon?ily všechny naše aktivity v letošním roce. 
První posezení  se uskute?ní v klubovn? v Obecním dom? v Horních ?edicích v POND?L? 7.12. 2009  v 18.30 hod.
Užijte si krásné adventní období se svoji rodinou,prožijte nádherné váno?ni svátky a my se na Vás budeme t?šit i v BABINC?CH v novém roce
BABINEC v roce 2010 se sejde vždy t?etí pond?lí v m?síci: 18.ledna,15.února,15.b?ezna,19.dubna v klubovn?.
 Zveme všechny sle?ny,maminky,babi?ky,tety....?i jiné ženy,které si cht?jí poklábosit,odreagovat se od denního shonu,vym?nit si recepty,nápady a kdo bude chtít,může si odnést domů i n?jakou drobnost vlastní výroby.                   
 Budeme rádi,když n?která z Vás p?ijde s n?jakým vlastním návrhem,může nás n?co nau?it,o n??em zajímavém popovídat...a tak p?isp?t do BABINCE.
Vstupné 30 K?.a p?i kreativní tvorb? se bude pohybovat vždy podle použitého materiálu.
Informace pro jednotlivé m?síce sledujte prosím zde
Milé dámy,p?ij?te mezi nás!!! Nebo budete rad?ji sed?t doma u televize???
T?šíme se na Vás     
Marta,Vendula,Eva,Míla,Jana,Iva,Jar?a,Hana,Zdena,Lenka,Bohuška,Jitka,Mirka,Alena,Bára,Martina....            
Pod záštitou kulturní komise a knihovny v Horních ?edicíchV?NO?N?  SEMIN?? 

27.11.2009 od 18 hod.

adventní v?nec

Na obecním ú?ad? v Horních ?edicích

Vzít s sebou:Tavnou pistoli + nápl?

                      Klešt? štípa?ky            

                       Zahradnické nůžky

 Vstupné: 50,- K?.

Na míst? možnost zakoupit:

Slam?ný korpus,sví?ky,ozdoby

ú?ast prosím potvrdit do 20.11.2009

na tel.?ísle 774 118 842
28.LISTOPADU

III.ro?ník

DEN PRO D?TSKOU KNIHU

Zav?ete po?íta?,vypn?te televizi a p?ij?te se podívat do ?edické knihovny.V sobotu 28.11.2009 v 9.30 budou dve?e knihovny otev?eny všem,ale p?edevším t?m d?tem,které si sem cestu dosud nenašli.

 • ?eká vás II ro?ník turnaje v ?lov??e-nezlob se
 • váno?ní dílna s paní Martou                     
 • prodej d?tských knih-inspirace na vhodný váno?ní dárek
 • literární sout?ž A-Z o ceny
 • registrace nových ?tená?ů na rok 2010 zdarma

P?ij?te strávit p?íjemné dopoledne.I d?ti které necht?jí hrát ?lov??e se dob?e pobaví..

http://www.dendetskeknihy.cz/
V?TVARN? SOUT?Ž

 

PRO D?TI

K 110 výro?í narození spisovatele Ond?eje Sekory

70 výro?í prvního vydání knihy Ferdův slabiká?

Můj kamarád FERDA

Aneb ze života hmyzu

Nakresli Ferdu mravence,nebo jeho kamarády

jakákoliv výtvarná technika

Sout?žní práce odevzejte v knihovn? do 15 listopadu

Ceny pro vít?ze v?nuje Obecní ú?ad Horní ?edice a knihovna
Dekorace  ubrouskovou technikou

kv?tiná?e,misky,kachli?ky 

 21.10.2009

od 18:OO hod.

na Obecním ú?ad?

vzít s sebou:

 • nůžky nap?. z manikury
 • kv?tiná? nebo misku/možno zakoupiti na míst?
 • malý št?te?ek
 • fén

vstupné:60,-k?. 

v cen? vstupného jsou barvy,lepidla,ubrousky


 


ORIENT?LN? TANCE

Zveme Vás

Na kurz orientálních tanců

konaný v období ?íjen-prosinec 2009

zahájený dne

8 ?íjna 2009 od 19 hod.

v sále Obecního domu Horní ?edice

KURZOVN?

300,-K?/10 lekcí

možnost úhrady jednotlivých lekcí

40,-K?/lekce

vezm?te s sebou

dobrou náladu,pohodlné oble?ení a obuv,podložku na cvi?ení.
III.KOLO hlasování

TOP 12

www.knihasrdce.cz  Už jsem ?tená?-Knížka pro prv?á?ka

  

Knížka,která se nedá nikde koupit.

Knížka Ivony B?ezinové Okno do komína s ilustracemi Vlasty Beránkové je první z ?ady titulů,která vyšla v rámci projektu Ministerstva školství,mládeže a t?lovýchovy ?R Podpora ?tená?ské gramotnosti.Sou?ástí tohoto projektu je i model Už jsem ?tená?-Knížka pro prv?á?ka.

Cílem projektu bylo vytvo?it u d?tí návyk na pravidelnou ?etbu.Hlavním cílem pak důstojné ocen?ní t?ch,kte?í jsou v této snaze úsp?šní,a to původní ?eskou knihou napsanou p?ímo pro n?.

Podmínkou byla návšt?va knihovny v míst? bydlišt? a ú?ast na akcích k rozvoji ?tená?ství.Všichni prv?á?ci z Horno?edické školy prokázali ,že ?tení zvládli a knížku si zaslouží.

18.06.2009 se sešlo všech osm prv?á?ků s paní ?editelkou v knihovn?,kde si zasout?žili  a nakonec p?evzali od paní knihovnice knížku.Všem se moc líbila a už se t?šili,až si ji doma budou ?íst.
POZOR ! POZOR !! POZOR !!!

Ve ?tvrtek 23.7 v knihovn? DOVOLEN? 
D?TSK? DE

V P?TEK 5.6. od 17 hod.

NA H?IŠTI U RYBN?KA

Mnoho sout?ží - bohatá tombola

                    POZOR! POZOR!! POZOR!!!

 Soubor 60 nových knih  p?ipraven

k půj?ování ve ?tvrtek 28.5 
KNIHA M?HO SRDCE

II kolo

Hlasujte na www.knihasrdce.cz
Pozor!Pozor!Pozor!!!

7.5.2009 Knihovna uzav?ena

DOVOLEN? 
27.dubna v 18 hod.

P E D I G

Pleteme z pedigu,oblíbená rukod?lná dílna.

V Obecním dom?

Vstupné 40 K? + spot?ebovaný materiál
 VELIKONO?N? D?LNA

V POND?L? 6.dubna od 18 hod.v Obecním dom?.

Dílna pro rodi?e i d?ti.Pro všechny tvo?ivé ruce.

Na míst? možnost zakoupit materiál pro výrobu velikono?ních dekorací i hotové velikono?ní aranžmá.

Pro vlastní výrobu si p?ineste vyfouklá vají?ka,stužky,korálky,korpus

v?ne?ku,nůž,v?tvi?ky buxusu,štípací klešt?,misku,koší?ek,tavnou pistoli...

Vstupné : d?ti 20,-

              dosp?lí 50,-
17.03. prob?hlo slavnostní pasování prv?á?ků a druháků na RYT??E ??DU ?TEN??SK?HO

foto viz.galerie

Cokoli v život? se d?je poprvé,bývá vyjíme?né

Task je tomu i s pasováním prv?á?ků a druháků do stavu Rytí?ů ?ádu ?tená?ského.Všichni tak cítili a s pat?i?nou vážností k pasování p?istupovali.Byla to odm?na za to,že se v první t?íd? s paní u?itelkou Kaplanovou nau?ili ?íst.

Na Obecním ú?adu p?ivítala d?ti Písmenková královna a Pohádková babi?ka.Každé z d?tí muselo splnit zadaný úkol,který nebyl nijak lehký.P?ihlížející rodi?e by jist? rádi poradili,ale to se nesm?lo.Všem se nakonec poda?ilo úkol splnit a tak se jim otev?ela cesta k pokladům sv?ta knížek a psaného slova.   

                                                                

  Po složení slibu Rytí?ů ?ádu ?tená?ského obdržely glejt a medaili Už jsem ?tená?.Dostaly také vlastní ?tená?ský průkaz do horno?edické knihovny,který jim zaru?í bezplatnou registraci.

A tu již za zvuků fanfár p?ichází král Ji?ík I D?ti p?istupovaly jeden po druhém k panu králi,poklekly a dotekem me?e na jejich rameno bylo potvrzeno jejich ?lenství v ?ádu.

   

Slavnostní ?ást je u konce.D?ti s paní královnou odchází do knihovny,kde je pro n? p?ipraveno množství p?kných knížek.Každý si vybere a dostává razítko Moudré sovy.Moudrá sova je nový program knihovny,který chce podpo?it aktivní zájem d?tí o ?etbu.

Co ?íci na záv?r?

V??ím,že na netradi?ní slavnostní chvíle budou rádi vzpomínat naši nov? pasovaní ?tená?i a že se z v?tšiny z nich stanou opravdoví rytí?i ?tení.

Dík pat?í panu králi(starostovi)Ji?íkovi I. a pohádkové babi?ce Jarušce Voženílkové za pomoc.

Akce prob?hla v rámci oslav 125 let knihovny v Horních ?edicích
 KNIHA M?HO SRDCE

Celonárodní akce o nejoblíben?jší knihu ?eských ?tená?ů.        Více na http://www.knihasrdce.cz/
HOLKY A KLUCI POZOR !!!

Chcete vyhrát knihu ???

Pak odpov?zte na anketní otázku

KTER? KNIHA VYDAN? V ROCE 2008 SE V?M NEJV?CE L?BILA ???

Anketní lístky si vyžádejte v knihovn? nebo ke stažení na

http://www.npkk.cz/
D?TSK? KARVEVALV ned?li 15.03.ve 14hod. v sále u ?ervinků
KOR?LKOV?N? II

02.03.2009 od 18 hod.na Obecním ú?adu
28.02.2009 se uskute?ní tradi?ní

                 MASOPUSTN? PRŮVOD

 

více na www.horniredice.cz 


 

?TEME D?TEM

Rodi?e(prarodi?e,tety,strý?ky a osatní p?íbuzné)chci upozornit na podn?tné stránky o ?etb? d?tem:www.celeceskoctedetem.cz http://www.rostemesknihou.cz/ v odkazech.

Možná Vás budou zajímat i tipy,jak s d?tmi ?íst.

Sta?te se herci-m??te hlasy a intonaci,šeptejte,zvyšujte hlas,vymýšlejte si.P?ekvapivou zm?nou p?íb?hu,který již dít? dob?e zná,prohloubíte zvídavost a zájem.

Vysv?tlujte-je důležité,aby dít? rozum?lo textu,proto nepodce?ujte vysv?tlování slov,která pro n? mohou být neznámá.

Povídejte si o obrázcích-v knihách pro d?ti jsou ilustrace velmi důležité,proto je p?i ?tení nevynechávejte.P?íb?h takovou"odbo?kou" nijak neutrpí.

Zapojte celou rodinu-?íst nemusí jen rodi?e a prarodi?e,ale i sterší sourozenci.

Správný výb?r-?tení vybírejte podle toho,co dít? zajímá,co ho baví.?íst nahlas se dá i nau?ná kniha o pirátech,vesmíru,dinosaurech,traktorech...

Dejte knihu dít?ti do rukou-kniha má být p?ítelem,nikoli v?cí nedotknutelnou.

Jedno místo-pro d?tské knížky doma najd?te jedno místo,kam je budete ukládat.Knihy půj?ené z knihovny by m?ly být na hromádce zvlášť.

?t?te pravideln?-odborníci doporu?ují nejmén? 10 minut každý den,a to v dob?,kdy na to budete mít klid.Nejvhodn?jší ?as je p?ed spaním.D?ti,které už ?tou samy,povzbuzujte,aby vám p?ed?ítaly zajímavé pasáže z práv? roze?tené knihy.

Tvo?te si-pracujte s tím,co jste s d?tmi p?e?etli i p?i jiných aktivitách-malování obrázků podle textu,vyráb?ní záložek,návšt?vy muzeí,výb?r filmů a pd.

Motivujte-slibte dít?ti,že když do?te knihu,pustíte si film,který podle ní byl nato?en.A nemusí jít jen o hollywoodské trháky,na DVD jsou i ve?erní?ky.

?tení=pot?šení-?tení má být pro všechny zů?astn?né pot?šením,nikoli stresovou záležitostí.
K O R ? L K O V ? N ?

Téma: MOTANICE

Pond?lí 16.2.2009 od 18 Hod. Cena 70 K?.

Je t?eba se p?ihlásit u Marty Horákové

na tel:777 608 160

Maximální po?et 8 ú?astníků
 •   POZOR! POZOR!! POZOR !!! 

Nový soubor knih ze st?ediskové knihovny.

Pro dosp?lé,d?tská i nau?ná.

60 nových svazků je p?ipraveno ve ?tvrtek

29.01.2009. P?ij?te si vybrat zajímavé ?tení.
ORIENT?LN? TANCE 

                             Zveme Vás

    NA JARN? KURZ ORIENT?LN?CH TANC?

    KONAN? V OBDOB? LEDEN-DUBEN 2009

                   ZAH?JEN? DNE:22.1.2009

od 18.oo Hod.s M?ŠOU za?áte?níci a mírn? pokro?ilé

od 19.oo Hod.s PETROU pokro?ilé

                  v areálu Obecního ú?adu Horní ?edice

DOBA V?UKY: 1 hodina

KURZOVN?: 360,-K?/12 lekcí.                                                 

 Možnost úhrady jednotlivých lekcí (40,-K?/lekce)

 • VEZM?TE SI SEBOU: dobrou náladu
 •                                       pohodlné oble?ení a obuv
 •                                       podložku na cvi?ení

         PRO KOHO JE ORIENT?LN? TANEC UR?EN ?

Pro všechny v?kové i váhové kategorie,všechny stupn? kondice i t?hotné ženy.Nabízíme seznámení s historii,tradicemi a principem orientálních b?išních tanců.Orientální tanec je jedine?ným nástrojem pro formování ženského t?la s důrazem na b?išní svalstvo,ky?le a hrudník.Můžete si p?íjemnou formou zkrášlit postavu a p?edevším ony známé "kritické partie".

                                                              T?šíme se na Vás

!!! p?ihlášky prost?ednictvím emailu:provaznice@seznam.cz

    http://www.mathab.webnode.cz/  telefonicky na : 776 134 a 180
AKCE ROKU 2009 

  

 • V tomto roce oslaví knihovna 125 let od svého založení 
 • Dílny pro rok 2009 se p?ipravují,bližší informace budou v?as zve?ejn?ny.
 •  Velká etapová sout?ž pro d?ti.O POKLAD SK??TKA HO??NKA
 •  RETRO výstava knih
 • Pasování prv?á?ků na ?tená?e
 • II ro?ník DNE PRO D?TSKOU KNIHU


 


 

 


 

KR?SN? SV?TKY  V?NO?N?

A ŠŤASTN?  NOV? ROK  2009

                     P?EJE VŠEM  VAŠE KNIHOVNA


VYHODNOCEN? SOUT?ŽE: STA? SE ILUSTR?TOREM

KNIHY KARLA ?APKA

 Z každé t?ídy byl nezávislou porotou vybrán jeden obrázek

D?ti z 1 t?ídy jsou vyhodnoceny za spole?ný obrázek všichni.

2 t?ída-Deniska Lohniská,obrázek Dášenky

3 t?ída-Petr Dudek,Dášenka a Iris

4 t?ída-Eva Male?ková,Lotrando

5 t?ída-Michal Mycak,Lotrandovo zátiší

Ceny do sout?že v?noval obecní ú?ad Horní ?edice

50 vystavených ilustrací bude v knihovn? do konce ledna 2009
V sobotu 29.11.2008 se sešly v knihovn? d?ti,aby spole?n? oslavily Den d?tské knihy.

ú?astníci turnaje v ?lov??eNejprve si prohlédly výstavu knih.

Bylo vystaveno 90 d?tských knih všech žánrů

Podívaly se i na své vystavené ilustrace k ?apkov? Dášence a Devatero pohádkám.

   50 vystavených ilustrací bude v kníhovn? do konce ledna 2009.

Potom si d?ti zahrály turnaj v ?lov??e,nezlob se!

p?ísaha,budu hrát podle pravidel Budeme hrát podle pravidel

                                                      a pokud prohraji,nebudu bre?et!!

 Nejmladší ú?astník

turnaje.P?tiletý Št?pánek ?erný .

 Nehráli jenom d?ti,ake i n?kte?í p?ítomní rodi?e.

 Kdo nehrál,mohl si realizovat v malé adventní díln?.

 

 

 

Nebo poslouchat pohádky,které p?išla vypravovat  a ?íst pohádková babi?ka.

Finále ?lov??e v knihovn? na velkém koberci

 A toto je absolutní vít?z 1 ro?níku turnaje Vojta Schejbal

A takto to na drátkování probíhá.

 

   Ostatní foto viz.galerie
 

 

Kulturní komise a Knihovna zvou na kurz

                         D R ? T K O V ? N ? 

 ST?EDA 26.11.v 18 Hod. v Obecním dom? v Horních ?edicích

Vzhledem k tomu,že se blíží Vánoce,jsme zvolili na drátkování zvone?ek.

CENA: 50,-K?. v?etn? materiálu

Budete mít možnost si zakoupit hotové odrátkované keramické nádoby,nebo drátkované dekorativní drobnosti.

                             P?IJ?TE MEZI N?S
                     POZOR! POZOR!! POZOR!!!

06.11.2008-NOV? SOUBOR KNIH ze st?ediskové knihovny

v Holicích je v knihovn?.

                                   

Beletrie,d?tská i nau?ná literatura.60 nových svazků.
 

P?ednáška Mgr.Jarmily Podhorné o GEMMOTERAPII 31.10.2008

 
 

MIL? D?TI

29.listopad 2008 je vyhlášen jako DEN PRO D?TSKOU KNIHU

Na tento den pro Vás Místní knihovna v Horních ?edicích p?ipravila

MAL? DOPOLEDNE OTEV?EN?CH DVE?? 

 Zav?ete po?íta?,vypn?te televizi a p?ij?te v sobotu 29.listopadu od 9,30-11,30 do knihovny

?eká Vás:

 • Výstava d?tských knih
 • Turnaj v ?LOV??E ,NEZLOB SE
 • Registrace v knihovn? na rok 2009 zdarma
 • Adventní váno?ní dílni?ka
 • Výstava výtvarných prací
 • Pohádková babi?ka ?te pohádky

K tomuto dni vyhlašuje Místní knihovna v Horních ?edicích  výtvarnou sout?ž

                 STA? SE ILUSTR?TOREM  KNIHY    

                   KARLA ?APKA

Výtvarná technika p?i ztvárn?ní obrázků může být

libovolná.

Každá výtvarná práce by m?la mít:

Štítek se jménem dít?te,v?kem a t?ídou do které chodí.

Výstava všech prací bude 29.Listopadu v prostorách knihovny v Horních ?edicích.

Touto výstavou bychom rádi v roce významného výro?í pana spisovatele upozornili na jeho kouzelné p?íb?hy loupežníků,víl,zví?átek a mnoho dalších nezapomenutelných postavi?ek. 
      

                                      Mgr.Jarmila Podhorná

            G E M M O T E R A P I E

                       sál Obecního domu v Horních ?edicích

                                                  V P?TEK

                                     31.10.2008 v 18 hod.

                              P ? E D N ? Š K A

                                 

                                Mgr. Jarmila Podhorná-Nad?je

                                         výtažky z pupenů rostlin

 Po p?ednášce možnost konzultace s paní Mgr.Jarmilou Podhornou

                            V?STAVA KNIH K DAN? TEMATICE
KNIHOVNA a Kulturní komise Horní ?edice zve ženy jakéhokoliv

                                   v?ku,postavy ?i talentu na

                 ORIENT?LN? B?IŠN? TANCE

Za?ínáme :9.?íjna 2008 v 19.30 hod. . v sále Obecního domu v Horních ?edicích.

Cena za permanentku je 300k?/10 lekcí.Je možno si zakoupit v průb?hu kurzu jednu lekci za 40 k?.

Doba výuky:1 hod.

Vhodné pro za?ínající i pokro?ilé

P?ij?te si s námi zatancovat!

Pro radost,pohyb,zdraví,p?kné t?lo,zvýšit si sebev?domí...

Sebou si vezm?te karimatku.Pro za?átek nepot?ebujete žádný speciální od?v.

Na sebe si vezm?te n?co lehkého a tan?it můžete v ponožkách.

                                  T?šíme se na Vás       
Kulturní komise Horní ?edice a KNIHOVNA otevírají dva kurzy.Jeden

kurz má dv? lekce.Vhodné i pro d?ti s rodi?i a za?áte?níky dosp?lé.

                K E R A M I K A

I. kurz - pond?lí 13.10 a pátek 17.10.2008

II.kurz - pond?lí 10.11 a pond?lí 17.11.2008

V p?ípad? zájmu bude stanoven ješt? jeden termín.

Po?et uchaze?ů je omezen,proto je nutné se p?ihlásit p?edem u pí Horákové

osobn? nebo na tel:777 608 160 (i formou sms)

Za?átek vždy od 18:30 hod.v Obecním dom? v H ?

Cena kurzu 160 K?.

Sebou si vezm?te hadr na ruce,d?ev?ný vále?ek na nudle a malý nůž.

Je dobré si p?edem promyslet,co si chcete vytvo?it,nebo se inspirovat na míst?

                                     P?IJ?TE MEZI N?S!